Činnost odboru

Odbor sociálních věcí zajišťuje:

 • Vykonává funkci opatrovníka v řízení, kde Město bylo jiným orgánem ustanoveno opatrovníkem.
 • Zajišťuje sociální práci a sociální poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením, osoby v hmotné nouzi a ohrožené sociálním vyloučením.
 • Zabezpečuje komunitní plánování sociálních služeb.
 • Spolupracuje s Ústeckým krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje a určování sítě sociálních služeb na území kraje.
 • Zajišťuje výkon funkce kolizního opatrovníka osobám, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy s poskytovatelem služby.
 • Vydává označení vozidla přepravujícího zdravotně postižené osoby č. O7 a č. O2 vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.
 • Vykonává veřejné opatrovnictví.
 • Řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, a přestupky na úseku sociálně právní ochrany dětí.
 • Zabezpečuje agendu zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pro osoby žijící trvale v obci Roudnice nad Labem.
 • Zabezpečuje agendu spojenou s evidencí a vydáváním receptů a žádanek na návykové látky.
 • Provádí vidimaci a legalizaci.
 • Eviduje a prošetřuje žádosti občanů o umístění v Domech sociálního bydlení.
 • Zabezpečuje poradenství o sociálních službách seniorům a osobám se zdravotním postižením.
 • Organizuje akce města Roudnice n. L. pro seniory (gratulace k životnímu výročí, předvánoční posezení apod.).
 • Zajišťuje administraci projektů prevence kriminality a projektů ESF.
 • Připravuje a administruje individuální a programové dotace na podporu volnočasových aktivit a sociálních služeb, provádí kontrolu vyúčtování a použití poskytnutých dotací.
 • Spolupracuje s komisemi při radě města, jejichž činnost se dotýká problematiky sociální práce a sociálních služeb.
 • Provádí administraci přijatých dotací a transferů, vykonává funkci správce rozpočtu a vede knihu faktur pro odbor sociální práce i pro odbor sociálně-právní ochrany dětí.
 • Zajišťuje a hradí pohřby nezaopatřených osob zemřelých na území města.