Roudnické noviny

Roudnické noviny jsou informační zpravodaj - měsíčník, který je vydáváný v nákladu 7500 ks. Roudnické noviny jsou zdarma distribuovány do všech domácností v Roudnici nad Labem a do vybraných okolních obcí.

Zasílání příspěvků

Kontakt pro zaslání příspěvků včetně objednávek inzerce.

Redakce Roudnických novin

e-mail: tisk@roudnicenl.cz

Bližší informace k inzerci naleznete v sekci Inzerce v Roudnických novinách.

Redakce

Redakční rada: Ladislav Pokorný - šéfredaktor, Jan Vancl, Tomáš Pokorný, Zuzana Šimáčková, Zdeňka Fillerová Studená, Jiřina Marhevková. Zástupce vydavatele: JUDr. Jana Čapková.

Informace o periodiku

Měsíčník vydává Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21, Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, v nákladu 7500 kusů. Periodický tisk územního samosprávního celku. Evidováno na MKČR pod č. E 11619. ISSN 1213-3418. Noviny jsou dodávány do všech domácností v Roudnici nad Labem a do vybraných obcí prostřednictvím obecních úřadů. Za distribuci novin na území města Roudnice nad Labem odpovídá Česká pošta, s. p.

Pravidla pro příspěvky

Uzávěrka pro veřejnost je 15. den v měsíci. Doporučená délka mimoradničních článků je maximálně 300 slov. V případě neúměrně dlouhého textu může být vyžádaný i nevyžádaný příspěvek vrácen k přepracování. O přijetí, zkrácení či nezveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada.

Související dokumenty