Krizové situace

Zpět na výsledky vyhledávání

Informace potřebné pro řešení krizových situací.

Důležité odkazy

Přehled míst s možným ohrožením obyvatelstva města

Ve městě Roudnice nad Labem existují místa, kde se můžeme setkat s možnými riziky, o kterých by měl občan vědět, aby byl při mimořádné nečekané události schopen správně reagovat. K řízení záchranných a likvidačních prací v důsledku vzniku mimořádné situace velkého rozsahu na území města Roudnice nad Labem je aktivován krizový štáb města.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – územní odbor města Litoměřic zpracoval „Havarijní Plán“ pro území města Roudnice nad Labem.

Tento plán v sobě zahrnuje dílčí složky potřebné pro řešení mimořádných situací. Jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému mají dále zpracovány detailní operační plány na konkrétní možné situace, které obsahují konkrétní postupy při jednotlivých opatřeních (například varování, vyrozumění, evakuace, nouzové přežití, ukrytí a podobně).

Nebezpečné škodliviny

Nebezpečí pro obyvatelstvo hrozí při úniku nebezpečné látky, výbuchu, požáru a následně vzniku jedovatých zplodin.

 • Látky přepravované silniční a železniční dopravou : chlór, čpavek fenol, formaldehyd, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková a další škodliviny.
 • V případě dopravní nehody jenutné dbát pokynů složek likvidujících havárií ( hasičů, policie a zdravotnické záchrannéslužby.)
 • Látky vyskytující se v technologických zařízeních: chlór – Plavecký bazén menší množství, čpavek – zimní stadión Roudnice nad Labem.

Velké požáry

Místa možného výskytu:

 • Všechna zalesněná území v okolí Roudnice nad Labem, spíš ohrožení zplodinami z požáru, zejména v období suchých letních měsíců.
 • Všechna výrobní zpracovatelská a obchodní zařízení a další objekty.

Nebezpečí je ovlivněno druhy zpracovávaných a skladovaných látek, stavebním uspořádáním objektu, technologií apožární bezpečností.

Ohrožení obyvatelstva:

Pouze v blízkosti požáru, popřípadě výbuchu a to kouřem nebo zplodinami vznikajících hořením, případně únikem nebezpečných škodlivin nebo chemických látek.

Povodňové nebezpčení ve správním odboru ORP Roudnice nad Labem

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do 4 skupin:

 • povodně způsobené táním sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a dlouhou dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území.
 • povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem.
 • povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami zasahují rozsáhlá území. Tyto povodně jsou obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Způsobují největší škody.
 • povodně způsobené zimními ledovými jevy jako například nápěchy, ledové zácpy. Téměř každoročně se objevující jevy způsobující i při nižších průtocích významná vybřežení toků a ohrožení přilehlých pozemků a zástavby.

Kromě výše uvedených typů povodní způsobených hydrologickými příčinami může nastat i tzv. zvláštní povodeň, která je způsobena umělými vlivy. Pod tímto pojmem rozumíme situaci, která může nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

 • narušení tělesa vzdouvacího vodního díla,
 • poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodních děl,
 • nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla.

Stupňe povodňové aktivity

Povodní se rozumí přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo při kterém se voda z koryta vylévá a může způsobit škody. Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, které je vyjádřeno třemi stupni povodňové aktivity, charakterizovaných dosažením určitých stavů.

1. stupeň: bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí, přičemž za nebezpečí povodně se považuje:

 • a) dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech
 • b) náhlé tání podle meteorologické předpovědi
 • c) srážky větší intenzity
 • d) souvislé zámrzy toku
 • e) nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu
 • f) provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu

2. stupeň: pohotovost - vyhlašuje se v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám. Nastává v době vlastní povodně na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby, přičemž za povodeň se považuje:

 • a) dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech
 • b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • d) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, příp. vlivem vytvoření ledových bariér
 • e) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu
 • f) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu

3. stupeň: ohrožení - vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku. Nastává při:

 • a) dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech
 • b) bezprostředním nebezpečí ohrožení životů a majetku v záplavovém území
 • c) vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny
 • d) mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolá umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce na celém ohroženém či postiženém území.

Stupeň povodňové aktivity číslo 2 a 3 vyhlašuje a odvolává předseda povodňové komise ORP Roudnice nad Labem pro území několika obcí nebo pro celé správní území. Předsedové PK jednotlivých obcí vyhlašují a odvolávají tyto stupně pouze pro území své obce (města). Po vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity zahajují svou činnost povodňové komise obcí (měst).

S vyhlášením 2. SPA jsou většinou spojeny povodňové zabezpečovací práce s hlavním důrazem na předejití ohrožení zdraví nebo škod na majetku.

S vyhlášením 3. SPA jsou spojeny povodňové záchranné práce s hlavním důrazem na záchranu životů a majetku.