Vše o odpadech

Informace o odpadovém hospodářství města

Stanoviště tříděného odpadu

Tato mapová aplikace slouží k prohlížení dat stanovišť tříděného odpadu města Roudnice nad Labem. Aplikace obsahuje grafická a popisná data kontejnerů a stání na kontejnery. Ve výchozím měřítku jsou zobrazeny stanoviště tříděného odpadu a po zapnutí viditelnosti příslušných vrstev také jednotlivé odpadové komodity. Od měřítka 1:1500 se zobrazuje grafická vrstva s kompletním výčtem dostupných komodit na jednotlivých stanovištích.


Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je odpad, který zůstane po vytřídění

 • využitelných složek (papíru, plastu, nápojových kartonů, barevného skla, biologicky rozložitelných odpadů)
 • nebezpečných složek komunálního odpadu
 • zpětně odebíraných elektrozařízení
 • objemného odpadu

Kam lze směsný komunální odpad odkládat?

K odkládání směsného komunálního odpadu slouží typizované sběrné nádoby o objemu 110 l, 240 l, a 1100 l. V oblastech, které jsou pro svozovou techniku nedostupné a v nichž nemají občané možnost ukládat tento odpad ani do nádob umístěných na dostupném místě, slouží k odkládání směsného komunálního odpadu plastové pytle o objemu 120 l. Pytle přiděluje občanům v nedostupných lokalitách pověřený pracovník odboru životního prostředí.

Vývoz nádob na směsný komunální odpad

Svoz komunálního odpadu na území města zajišťuje na základě smlouvy oprávněná osoba podle svozového plánu. Svoz směsného odpadu je prováděn zpravidla jednou týdně, v sídlištní zástavbě minimálně 2x týdně. Informace o termínech svozu najdete Harmonogram svozu odpadů naleznete zde Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se umísťují na dočasném stanovišti v době od 6:00 hod. včetně státních svátků. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny. Tyto sběrné nádoby musí být po svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště odstraněny.

Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu v Roudnici nad Labem

Zůstala vaše nádoba nevyvezená? Možná to bylo právě z tohoto důvodu:

 • v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad z údržby zeleně)
 • zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanizmus svozového vozidla
 • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
 • v odpadové nádobě je horký popel

Obsluha sběrného vozidla provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu při otevření odpadové nádoby.

popelnice


Třídění odpadů z domácností

trideniPři většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Aby mohl být odpad využit nebo bezpečně likvidován, je potřeba odpad třídit už doma a odkládat na místo pro daný druh odpadu určené. Navíc povinnost třídit odpady nám všem ukládá i zákon o odpadech.

Město Roudnice nad Labem děkuje všem, kteří řádně třídí odpady, zároveň žádáme ty, kdo dosud netřídí nebo o odpadech a jejich dalším využití nepřemýšlí, aby s námi začali třídit odpady, neboť to je jediná cesta, jak ušetřit a jak nezměnit naše domovy a okolí ve skládky. Je důležité, aby se občané našeho města aktivně zapojili do třídění odpadu a v kontejnerech a popelnicích na směsný komunální odpad nekončilo jen to, co nelze vytřídit či odevzdat ve sběrném dvoře. O tom, zda dáme nový život odpadu rozhodujeme právě my. Podívejte se do nádob na směsný komunální odpad a popřemýšlejte, jaké množství odpadu v něm je druhotně využitelné.

Seznam a specifikace stanovišť sběrných nádob na tříděné odpady


Informace o třídění odpadů naleznete také na:


Modré kontejnery, popelnice a pytle na papír

blue Patří sem:
 • krabičky od pytlíkových čajů
 • vnější obaly čokolád
 • pytlíky od mouky, strouhanky, cukru
 • noviny, časopisy s papírovou obálkou
 • krabice od bot
 • lepenkové krabice od spotřebičů (rozřezané)
 • sešity, paperbacky
 • knihy bez vazby
 • kancelářský papír
 • ostatní papír všeho druhu
Nepatří sem:
 • uhlový (karbonový) papír
 • znečištěný papír všeho druhu – mastný, od barev, po malířích, od masa a potravin
 • nápojové kartony

Co se děje dál s vytříděným papírem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma na dotřiďovací linku, která se nachází v Prosmykách. Zde se papírový odpad vyklopí na pás a ručně se dotříďuje na jednotlivé druhy(noviny,časopisy,karton-lepenka,ostatní papír) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi a nečistoty. Dotříděný papír se slisuje do balíků a odváží se k recyklaci do papíren a dalších zařízení. Z recyklovaného papíru se vyrábí toaletní papír,noviny,kancelářský papír,obaly na vajíčka,lepenkové krabice. Papír se dá v průměru recyklovat 5x až 7x. Ročně každý občan vyprodukuje 15-45 kg papírového odpadu.

Pár praktických údajů:

 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 76 kontejnerů o objemu 1.100 l  na papír a 16 podzemních kontejnerů.
 • Papír se sváží 1x týdně – úterý
 • Podzemní kontejnery se vyváží – 1 x týdně - úterý
 • Modré popelnice (papír) 1x za 14 dní pondělí -  sudý týden
 • Pytle ve vybraných lokalitách 1x za 14 dní úterý - lichý týden

Značení obalů z papíru:
papa


Žluté kontejnery, popelnice a pytle na plasty

yellow Patří sem:
 • kelímky od jogurtů
 • obaly od špaget, bonbónů
 • tácky z balené zeleniny a ovoce
 • obaly z CD
 • sáčky z odnosu potravin
 • tašky z igelitu
 • PET lahve
 • obaly od šampónů
 • obaly z kosmetiky (tělová mléka, krémy,…)
 • obaly od běžných domácích čisticích prostředků na mytí nádobí, oken, podlah
 • obaly a balící fólie od spotřebních zboží – bublinkové fólie a další
 • fólie, do nichž jsou baleny PET lahve s nápoji
 • pěnový polystyren (menší kusy, větší do sběrného dvora)
 • uzavírací víčka od instantní kávy
 • obaly od polévek a dalších potravin v prášku
 • krabice od džusů, mléka, rajského protlaku, vína (nápojový karton)
Nepatří sem:
 • podlahové krytiny
 • PVC
 • novodurové trubky
 • koberce
 • obaly od olejů
 • obaly silně znečištěné
 • obaly od nebezpečných látek
 • obaly od chemikálií a barev

Co se děje dál s vytříděným plastem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma na dotřiďovací linku, která se nachází v Prosmykách. Zde se odpady vyklopí na pás a ručně se dotříďuje na jednotlivé druhy (PET, fólie, duté plastové obaly, polystyren, směsný plast). Roztříděný plast se slisuje do balíků a odváží se k recyklaci zpracovatelům, kde se plasty drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních výrobků (nejčastěji tzv. regranulát, což jsou malé plastové pecičky). Z recyklovaného plastu se vyrábí např. zatravňovací dlaždice, zátěžové koberce, technická a textilní vlákna, izolační tvárnice. Z recyklovaného nápojového kartonu se pak vyrábí buď papír nebo stavební desky.

Pár praktických údajů:

 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 86 kontejnerů o objemu 1.100 l  na plast a 15 podzemních kontejnerů
 • Plast se sváží 2x týdně - úterý – pátek
 • Podzemní kontejnery se vyváží – 1 x týdně – středa
 • Žluté popelnice (plasty) 1x za 14 dní pondělí -  sudý týden
 • Pytle ve vybraných lokalitách 1x za 14 dní úterý - lichý týden

Značení obalů z plastu:
a5

Značení obalů z nápojových kartónů:
k5


Zelené kontejnery na barevné sklo

green Patří sem:
 • barevné sklo – hnědé, zelené, modré
 • lahve od vína
 • nevratné lahve od piva
 • nevratné lahve od minerálek, nápojů a limonád
 • nádoby z barevného skla
 • tabulové sklo z oken a dveří
Nepatří sem:
 • drátosklo
 • monitory televizí a počítačů
 • keramika
 • porcelán
 • zrcadla
 • automobilová skla
 • lahvičky od léčiv
 • zářivky a výbojky, žárovky
 • předměty z hutního skla
 • sundáme kovové uzávěry, příp. etiketu

Co se děje dál s vytříděným sklem?

Odpady vhozené do barevného kontejneru sváží svozová firma do svého areálu, který se nachází v Prosmykách. Odtud je sklo odváženo na dotřiďovací linku, kde dochází k důkladnému dotřídění. Střepy jsou s dalšími částmi taveny při vysokých teplotách. Z roztavené plochy se pak vyrábí nové výrobky, kterými jsou např. lahve na minerálky, alkohol, pivo a další skleněné výrobky. Dále se pak sklo používá pro výrobu tepelných izolací (skelná vata). Sklo lze recyklovat neomezeně stále dokola. Každý člověk vyhodí ročně do komunálního odpadu 9-18 kg skla

S ohledem na hluk, který způsobuje vhazování odpadů ze skla do separačních kontejnerů, žádá město všechny uživatele, aby skleněný odpad vhazovali do kontejnerů v denní době od 8 do 21 hodin, a byli tak ohleduplní k těm, kteří bydlí v blízkosti kontejnerů.

bodZelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, který zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru.

Pár praktických údajů:

 • V Roudnici nad Labem je rozmístěno celkem 50 kontejnerů o objemu 1.100 l na barevné sklo  a 13 podzemních kontejnerů
 • kontejnery o objemu 1.100 l  se vyváží 1x měsíčně
 • Podzemní kontejnery se vyváží -  1x  měsíčně

Značení obalů ze skla:
skloo


Další druhy odpadů určené k třídění

V našem městě jsou i další nádoby určené k třídění dalších druhů odpadů.

1. Textil

Město Roudnice nad Labem provozuje od roku 2008 sběr odpadního textilu ve spolupráci se společností Koutecký, s.r.o., Diakonií Broumov a Dimatex CS,spol.s.r.o.. Odpadní textil je shromažďován prostřednictvím stacionárních kontejnerů.

obl obl2

Patří sem:
 • čistý a suchý textil zabalený do igelitových tašek či pytlů
 • veškeré oděvy
 • bytový textil (záclony, deky, povlečení)
Nepatří sem:
 • tašky
 • koberce
 • matrace
 • molitan
 • znečištěný textil

Sběrná místa:

 • Alej 17. listopadu- parkoviště proti nemocnici
 • Alej 17. listopadu u čp. 1762
 • Budovatelů
 • Hakenova
 • Houskova – stanoviště separovaného odpadu
 • Krabčická – SD Hostěraz
 • Mlýnská – u polozapuštěných kontejnerů
 • Na Kolečku – stanoviště separovaného odpadu
 • Stavbařů
 • Třída T.G.M. – v prostoru stání separovaného odpadu u zimního stadionu
 • U Hřiště
 • V Uličkách u viaduktu
 • Purkyňovo náměstí, OD Říp

2. Bioodpad

Pro sběr bioodpadu slouží speciální hnědá nádoba o objemu 240 l.

bio Patří sem:
 • rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, větve)
 • zbytky ovoce, zeleniny, slupky
 • výkaly drobných domácích zvířat
 • zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou
Nepatří sem:
 • maso
 • kosti
 • uhynulá zvířata
 • olej z potravin
 • obaly od potravin
 • sklo,plast,kov

3. Elektrozařízení

Pro odkládání drobného elektrozařízení a baterií je možno využít červené stacionární kontejnery případně E-box.

Patří sem:
 • baterie
 • kalkulačky
 • radia
 • drobné počítačové vybavení
 • telefony
 • elektronické hračky
Nepatří sem:
 • televizory
 • PC monitory
 • zářivky
 • malé a velké domácí spotřebiče
aseoee

Sběrná místa:

 • Alej 17. listopadu (Retail Invest)
 • Bořivojova před čp. 1780
 • SD Hostěraz
 • výkupna Kovošrotu Group Cz s.r.o. Žizkova ul.
 • E-box budova MěÚ Roudnice n/L.
 • Prokopova – parkoviště u restaurace

Elektrozařízení, které nelze vhodit do červených kontejnerů či E-boxu je možné ZDARMA odevzdat na sběrném dvoře Hostěraz nebo výkupně Kovošrotu Group CZ s.r.o. Žizkova ul.

4. Kovy

Kovy lze vhazovat do šedivých kontejnerů o objemu 1 100 l.

Patří sem:
 • konzervy
 • kovové obaly
 • alobal
 • víčka od jogurtů a dalších mléčných výrobků
 • plechovky od nápojů apod.
Nepatří sem:
 • větší kusy kovových odpadů, které se nevejdou do vhozu kontejneru. Ty lze odevzdávat ve SD Hostěraz nebo výkupně Kovošrotu Group CZ s.r.o.

Sběrná místa:

 • ul. Hakenova - stanoviště tříděného odpadu
 • Husovo náměsít
 • ul. Stavbařů - stanoviště tříděného odpadu
 • ul V Uličkách za viaduktem - stanoviště tříděného odpadu
 • ul. Chvalínská - Podlusky – stanoviště tříděného odpadu
 • Alej 17. listopadu u čp. 2695
 • Alej 17. listopadu u čp. 1740
 • Neklanova u čp. 1802 – stanoviště směsného komunálního odpadu
 • Josefa Hory – stanoviště tříděného odpadu
 • Budovatelů
 • U Hřiště
 • Židovická u podzemních kontejnerů
 • Na Štěpárně
 • Špindlerova tř.
 • Na Rybníčku – stanoviště tříděného odpadu
 • Boženy Němcové
 • Rvačov
 • Na Kolečku
 • Bořivojova před čp.1763
 • Sladkovského náměstí
 • SD Hostěraz
 • Havlíčkova – stanoviště tříděného odpadu
 • Okružní ul. čp. 2718-2719
 • Na Čihadlech – stanoviště tříděného odpadu
 • bývalá LDN - v areálu 
 • Družstevní

5. Pneumatiky

Staré nebo poškozené pneumatiky by v žádném případě neměly skončit v popelnici, kontejnerech na tříděný odpad nebo pohozené na veřejném prostranství.

V Roudnici nad Labem jsou místa, která jsou povinná pneumatiky bezplatně odebírat, bez vazby na nákup zboží či služeb. Jedná se o firmy:

 • Sběrný dvůr Hostěraz
 • Rendy Motors, Žižkova 2483
 • STROM PRAHA a.s., Roudnice nad Labem, Pracnerova 285
 • M.A. car servis s.r.o., Alej 17. listopadu 1101
 • Václav Kraka, Boženy Němcové 1345
 • Tomáš Kraupner, Karlovo náměstí 71
 • AUTO BOUŠKA s.r.o., Palackého 389
 • Autoservis Adámek, Jeronýmova 289
 • Luboš Smetana, Krabčická /ČS LPG/
 • Jaroslav Kalík Autosklosever, Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem
 • výkupna Kovošrotu Group Cz s.r.o. Žizkova ul.

6. Jedlé oleje a tuky z domácností

Svoz olejů probíhá 1x měsíčně

Patří sem:
 • použité jedlé oleje a tuky z domácností,
  např. fritovací oleje
 •  ztužené jedlé tuky
Nepatří sem:
 • technické oleje (převodové, motorové,
  tlumičové)
 • maziva a kapaliny
oleje

Použité tuky a oleje vhazujte do nádoby v uzavřených obalech (např. PET lahve).
Sběrná místa:

 • ul. Na Čihadlech u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Kap. Jaroše x Švermova u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Hakenova u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Neklanova x Bořivojova u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Libušina u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Krabčická u stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. V Uličkách u dětského hřiště - stanoviště tříděného odpadu – podzemní kontejnery
 • ul. 1. Máje - Podlusky - stanoviště tříděného odpadu
 • ul. Stadická x Družstevní stanoviště tříděného odpadu - podzemní kontejnery
 • ul. Boženy Němcové
 • ul. Okružní
 • ul. Josefa Hory
 • ul. Mlýnská
 • ul. Vrchlického
 • ul. Židovická
 • ul. Houskova
 • ul. Na Rybníčku
 • ul. Na Kolečku
 • Husovo náměstí
 • Okružní čp.2718-2719
 • Bezručova – stanoviště tříděného odpadu